• Phạm Văn Nam
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0948432787
 • namdth2008@gmail.com
 • Quyết định hiệu trưởng từ tháng 01 năm 2018
Phạm Văn Thông
 • Phạm Văn Thông
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0359289593
 • thongdth2011@gmail.com
 • Quyết định tháng 11 năm 2020